Jacek Janusz Mrozek – Dyrektor Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, associate professor Apsley Business School w Londynie, profesor Gdańskiej Szkoły Wyższej, kapitan rezerwy Wojska Polskiego, adwokat.

 

Moi drodzy studenci!

Mam nadzieję, że informacje przedstawione na tej stronie internetowej zachęcą Was do zgłębiania nauki, realizowania kolejnych etapów edukacji oraz uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.

Warto mieć wykształcenie i jednocześnie mądrość życiową. Tej mądrości uczyli mnie ś.p. rodzice, którzy mieli jedynie wykształcenie podstawowe. Bardzo cieszyli się kiedy skończyłem tzw. „zawodówkę”. Teraz cieszą się w Niebie z każdego mojego sukcesu.

Poniżej przedstawiam Wam skrót moich dokonań.

 

I. KWALIFIKACJE

Stopnie naukowe

 • Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości – Apsley Business School w Londynie
 • Doktor nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności prawo administracyjne – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Licencjusz kanoniczny w zakresie teologii apostolstwa – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia wyższe

 • Magister prawa – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Magister teologii o specjalności nauczycielskiej – Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Licencjat katechetyki z przygotowaniem pedagogicznym – Diecezjalne Kolegium Teologiczne w Ełku

Studia podyplomowe

 • Finanse i rachunkowość – Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Stosunki międzynarodowe i dyplomacja – Collegium Civitas w Warszawie i Polska Akademia Nauk
 • Master of Business Administration (MBA) – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Zarządzanie administracją publiczną – Gdańska Szkoła Wyższa

Tytuły zawodowe

 • Technik budownictwa o specjalności budownictwo ogólne – Technikum Budownictwa na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ełku
 • Monter instalacji budowlanych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Budowlanych w Ełku

Kursy

 • Oficer w korpusie osobowym sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej sądownictwa (sędzia) – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Przekwalifikowanie wojskowe w korpusie ogólnym w grupie zarządzania zasobami osobowymi i mobilizacyjno-uzupełnieniowej – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Doskonalenie wojskowe w korpusie łączności i informatyki w grupie osobowej eksploatacja systemów informatycznych – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Szkolenia

 • Funkcjonowanie organów spółek prawa handlowego – Centrum Consultingu i Edukacji w Warszawie
 • Zarządzanie funduszami unijnymi – Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
 • Ochrona informacji niejawnych – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku, 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
 • Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka (Survival, Evasion, Resistance, Escape – S.E.R.E.) – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Protokół dyplomatyczny, organizacja wizyt, wydarzeń i przyjęć – Europejska Akademia Dyplomatyczna w Warszawie

Uprawnienia

 • Kontroler (aplikacja) Najwyższej Izby Kontroli
 • Audytor wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych
 • Członek rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo jazdy A + B, patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego

II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 • Członek ogólnopolskich towarzystw naukowych
 • Autor monografii, artykułów, podręczników i skryptów oraz redaktor naukowy opracowań zbiorowych
 • Uczestnik zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych w Czechach, Słowacji, we Włoszech i na Ukrainie

 III. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Dyrektor Biura Poselskiego (1997-1999)
 • Kierownik w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku (2000-2002)
 • Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (2002-2006)
 • Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski (2007)
 • Dyrektor Oddziału Kancelarii Radcy Prawnego TOGATUS (2008-2010)
 • Starszy Inspektor, Specjalista, a następnie Główny Specjalista w Najwyższej Izbie Kontroli (2010-2014)
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku (2014-2017)

IV. OBECNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 • Adiunkt (od 2005), pełniący funkcję Dyrektora (Dziekana) Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, Członka Rady Rektorskiej, Członka Rady Edukacyjnej i Członka Komisji Rozwoju Uczelni i Finansów UWM (od 2020)
 • Profesor nadzwyczajny Gdańskiej Szkoły Wyższej (od 2013)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Rozgłośni Regionalnej „Radio Olsztyn” S.A. (od 2016)
 • Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie (od 2017)
 • Profesor Nadzwyczajny (associate professor) w Apsley Business School of London University (od 2022)

 V. ODZNACZENIA

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2013)
 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2018)
 • Srebrny Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej (2018)
 • Złoty Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej (2019)
 • Odznaka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (2019)
 • Medal Pamiątkowy 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie (2019)
 • Medal „Sport w Służbie Ojczyzny” (2019)
 • Krzyż Polowy Kościoła Polskokatolickiego (2019)
 • Medal za Wzorową Służbę na rzecz Wojska Polskiego (2019)
 • Order Oficerski św. Jana Nepomucena (2019)
 • Krzyż Szlachecki (2020)
 • Order za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża (2020)
 • Order bł. ks. Władysława Miegonia – Patrona Wojska Polskiego (2020)
 • Brązowy Krzyż za Zasługi dla Klubów Oficerów Rezerwy (2020)
 • Medal za Zasługi dla Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich (2020)
 • Złoty Medal Dziękczynny Miłosierdzia Bożego (2020)
 • Krzyż Komandorski Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika (2020)
 • Medal Budowniczych Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (2020)
 • Medal Pamiątkowy 5. rocznicy powstania Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie (2020)
 • Złoty Medal Pamiątkowy 50. rocznicy śmierci Generała Broni Władysława Andersa (2020)
 • Medal Zasłużony Fundacji Regiment (2021)
 • Krzyż Komandorski ze Srebrną Gwiazdą Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika (2021)
 • Medal 20-lecia Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2021)
 • Krzyż Zasługi w walce z COVID-19 (2021)
 • Medal Pamiątkowy 100-lecia III Powstania Śląskiego (2021)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2021)
 • Medal za Dobre Serce i Wrażliwość Społeczną (2022)
 • Krzyż Zwycięstwa (2022)
 • Medal XXV lat Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (2022)
 • Medal za Zasługi dla Polskiej Dyplomacji (2022)
 • Medal za Pomoc Ofiarom wojny i Uchodźcom z Ukrainy (2022)
 • Medal Pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trnawie „Pacta sunt servanda” (2022)

 

Każdy uczeń (student, żołnierz) ma swoich nauczycieli, wychowawców, opiekunów, dowódców i instruktorów. Ja miałem to szczęście, że uczyli mnie wspaniali ludzie, których przedstawiam tutaj.

 

Zatem:

Dum licet et vernos etiamnunc agitis annos, discite: eunt anni more fluentis aquae. Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, nec quae praeteriit, hora redire potest.

Póki możecie i przeżywacie jeszcze wiośniane lata, uczcie się: lata idą niby płynąca woda. Ani miniona nie powróci fala, ani miniona nie może się cofnąć godzina.