Jacek Janusz Mrozek – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kapitan rezerwy Wojska Polskiego.

 

 

Moi drodzy studenci!

Mam nadzieję, że informacje przedstawione na tej stronie internetowej zachęcą Was do zgłębiania nauki, realizowania kolejnych etapów edukacji oraz uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.

Poniżej przedstawiam Wam skrót moich dokonań, zaś szczegółowe informacje o efektach mojej działalności umieściłem w poszczególnych zakładkach tej strony internetowej.

 

I. KWALIFIKACJE

Stopnie naukowe

 • Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości – Apsley Business School w Londynie
 • Doktor nauk prawnych w zakresie prawa o specjalności prawo administracyjne – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Licencjusz kanoniczny w zakresie teologii apostolstwa – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia wyższe

 • Magister prawa – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Magister teologii o specjalności nauczycielskiej – Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Licencjat katechetyki z przygotowaniem pedagogicznym – Diecezjalne Kolegium Teologiczne w Ełku

Studia podyplomowe

 • Finanse i rachunkowość – Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Stosunki międzynarodowe i dyplomacja – Collegium Civitas w Warszawie i Polska Akademia Nauk
 • Master of Business Administration (MBA) – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Zarządzanie administracją publiczną – Gdańska Szkoła Wyższa

Tytuły zawodowe

 • Technik budownictwa o specjalności budownictwo ogólne – Technikum Budownictwa na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ełku
 • Monter instalacji budowlanych (sanitarnych) – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Budowlanych w Ełku

Kursy

 • Oficer w korpusie osobowym sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej sądownictwa (sędzia) – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Przekwalifikowanie wojskowe w korpusie ogólnym w grupie zarządzania zasobami osobowymi i mobilizacyjno-uzupełnieniowej – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Doskonalenie wojskowe w korpusie łączności i informatyki w grupie osobowej eksploatacja systemów informatycznych – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Szkolenia

 • Funkcjonowanie organów spółek prawa handlowego – Centrum Consultingu i Edukacji w Warszawie
 • Zarządzanie funduszami unijnymi – Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
 • Ochrona informacji niejawnych – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku, 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy
 • Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka (Survival, Evasion, Resistance, Escape – S.E.R.E.) – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Protokół dyplomatyczny, organizacja wizyt, wydarzeń i przyjęć – Europejska Akademia Dyplomatyczna w Warszawie

Uprawnienia

 • Kontroler (aplikacja) Najwyższej Izby Kontroli
 • Audytor wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych
 • Członek rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo jazdy A + B, patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego

II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 • Autor monografii, artykułów, podręczników i skryptów oraz redaktor naukowy opracowań zbiorowych
 • Uczestnik zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych w Czechach, Słowacji, we Włoszech i na Ukrainie

 III. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Dyrektor Biura Poselskiego (1997-1999)
 • Kierownik w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku (2000-2002)
 • Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (2002-2006)
 • Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski (2007)
 • Dyrektor Oddziału Kancelarii Radcy Prawnego TOGATUS (2008-2010)
 • Starszy Inspektor, Specjalista, a następnie Główny Specjalista w Najwyższej Izbie Kontroli (2010-2014)
 • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku (2013-2017)
 • Profesor Nadzwyczajny Gdańskiej Szkoły Wyższej (2013-2023)
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Rozgłośni Regionalnej „Radio Olsztyn” S.A. (2016-2023)
 • Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie (2017-2023)
 • Dyrektor (Dziekan) Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, Członek Senatu, Rady Rektorskiej, Rady Edukacyjnej oraz Komisji Rozwoju Uczelni i Finansów UWM (2020-2023)
 • Profesor Nadzwyczajny (associate professor) Apsley Business School of London University (2022-2023)

IV. OBECNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 • Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (od 2023)
 • Adiunkt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 2005)

 V. ODZNACZENIA

Odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

Pozostałe odznaczenia:

 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Srebrny Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej
 • Złoty Medal Zasłużony dla Obrony Terytorialnej
 • Odznaka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Medal Pamiątkowy 100 lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie
 • Medal „Sport w Służbie Ojczyzny”
 • Krzyż Polowy Kościoła Polskokatolickiego
 • Medal za Wzorową Służbę na rzecz Wojska Polskiego
 • Order Oficerski św. Jana Nepomucena
 • Krzyż Szlachecki
 • Order za Zasługi dla Polskiego Czarnego Krzyża
 • Order bł. ks. Władysława Miegonia – Patrona Wojska Polskiego
 • Brązowy Krzyż za Zasługi dla Klubów Oficerów Rezerwy
 • Medal za Zasługi dla Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich
 • Złoty Medal Dziękczynny Miłosierdzia Bożego
 • Krzyż Komandorski Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
 • Medal Budowniczych Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Medal Pamiątkowy 5. rocznicy powstania Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie
 • Złoty Medal Pamiątkowy 50. rocznicy śmierci Generała Broni Władysława Andersa
 • Medal Zasłużony Fundacji Regiment
 • Krzyż Komandorski ze Srebrną Gwiazdą Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
 • Medal 20-lecia Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Krzyż Zasługi w walce z COVID-19
 • Medal Pamiątkowy 100-lecia III Powstania Śląskiego
 • Medal za Dobre Serce i Wrażliwość Społeczną
 • Krzyż Zwycięstwa
 • Medal XXV lat Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych
 • Medal za Zasługi dla Polskiej Dyplomacji
 • Medal Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ „Zasłużeni w Służbie Pokoju”
 • Medal za Pomoc Ofiarom wojny i Uchodźcom z Ukrainy
 • Medal Pamiątkowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Trnawie „Pacta sunt servanda”
 • Medal za Zasługi dla Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 • Medal „Krzyż Piaśnicy”
 • Medal Pamiątkowy „100 rocznicy przejęcia przez Polskę Ziemi Lublinieckiej w posiadanie”

 

Każdy uczeń (student, żołnierz) ma swoich nauczycieli, wychowawców, opiekunów, dowódców i instruktorów. Ja miałem to szczęście, że uczyli mnie wspaniali ludzie, których przedstawiam tutaj.

 

Zatem:

Dum licet et vernos etiamnunc agitis annos, discite: eunt anni more fluentis aquae. Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, nec quae praeteriit, hora redire potest.

Póki możecie i przeżywacie jeszcze wiośniane lata, uczcie się: lata idą niby płynąca woda. Ani miniona nie powróci fala, ani miniona nie może się cofnąć godzina.