W latach 1997-1999 byłem dyrektorem biura poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Goryszewskiego – Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, który w latach 1992-1993 pełnił funkcję Wicepremiera w rządzie Hanny Suchockiej i Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a w latach 1994-1995 funkcję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W czasie wykonywania obowiązków dyrektora wspierałem jego działalność poselską na terenie dawnego województwa suwalskiego.

W latach 2010-2014 byłem mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli zatrudnionym odpowiednio na stanowiskach starszego inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty kontroli państwowej (najwyższe stanowisko kontrolerskie – poza stanowiskami doradczymi i dyrektorskimi).

Przeprowadzałem kontrole działalności organów administracji rządowej (m.in. Ministrów i Wojewodów) , państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego (Marszałków, Starostów, Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin), samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, a także innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystywały one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązywały się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

W zależności od kontrolowanej jednostki, kryteriami tych kontroli były: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność.