W latach 1997-1999 byłem dyrektorem biura poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Goryszewskiego – Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, który w latach 1992-1993 pełnił funkcję Wicepremiera w rządzie Hanny Suchockiej i Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a w latach 1994-1995 funkcję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W czasie wykonywania obowiązków dyrektora wspierałem jego działalność poselską na terenie dawnego województwa suwalskiego.

W latach 2010-2014 byłem mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli zatrudnionym odpowiednio na stanowiskach starszego inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty kontroli państwowej (najwyższe stanowisko kontrolerskie – poza stanowiskami doradczymi i dyrektorskimi).

Przeprowadzałem kontrole działalności organów administracji rządowej (m.in. Ministrów i Wojewodów) , państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego (Marszałków, Starostów, Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin), samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, a także innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) w zakresie, w jakim wykorzystywały one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązywały się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

W zależności od kontrolowanej jednostki, kryteriami tych kontroli były: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność.

W latach 2014-2018 roku na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości zajmowałem stanowisko Komornika Sądowego przez Sądzie Rejonowym w Ełku, którego obszar właściwości obejmował 5 gmin: Miasto Ełk oraz Gminy Ełk, Stare Juchy, Prostki i Kalinowo. Stanowisko to zajmowałem do dnia 30 września 2018 roku. Jako Komornik Sądowy wybrany przez wierzyciela działałem także poza obszarem swojego rewiru komorniczego (na terenie całego kraju), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jako Komornik Sądowy realizowałem następujące czynności:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Poza ww. zadaniami, miałem prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty (na wniosek organizatora licytacji);
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych upoważniałem aplikantów komorniczych lub zlecałem określone czynności asesorom komorniczym.

Przy wykonywaniu czynności Komornika Sądowego podlegałem orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działałem.