W latach 2005-2007 wykonywałem funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2006-2007 przeprowadziłem prawie 100 postępowań mediacyjnych w sprawach karnych, zlecanych przez Policję, prokuraturę i sądy powszechne, kończących się zazwyczaj zawarciem ugody przez strony postępowania karnego, przewidującej przeproszenie pokrzywdzonego, naprawienie wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę.

Na okres pięciu lat (2007-2012) otrzymałem poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych NATO oznaczonych klauzulą COSMIC TOP SECRET, informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE, informacji niejawnych Unii Zachodnioeuropejskiej oznaczonych klauzulą WEU SECRET oraz polskich informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne i poufne/zastrzeżone.

W okresie perspektywy finansowej 2007-2013 wykonywałem funkcję eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Od dnia 27 czerwca 2016 roku jestem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.

Od dnia 18 czerwca 2019 roku jestem Członkiem Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.

W latach 2011-2021 byłem członkiem Rady Fundacji TOGATUS PRO BONO, której zadaniem jest propagowanie państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym pomoc prawna organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom non profit, a także upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.

W latach 2019-2021 byłem również członkiem Rady Fundacji im. Łukasza Cieplińskiego, której celem jest wydawanie książek, czasopism, oraz pozostałych periodyków i portali internetowych, wspomaganie dzieci i młodzieży poprzez pozaszkolne formy edukacji, sportu i rekreacji, jak również współpraca z organizacjami religijnymi.