W latach 2005-2007 wykonywałem funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2006-2007 przeprowadziłem prawie 100 postępowań mediacyjnych w sprawach karnych, zlecanych przez Policję, prokuraturę i sądy powszechne, kończących się zazwyczaj zawarciem ugody przez strony postępowania karnego, przewidującej przeproszenie pokrzywdzonego, naprawienie wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienie za krzywdę.

W latach 2008-2010 prowadziłem Kancelarię Prawną „SUPREMA LEX” oraz byłem Dyrektorem ełckiego oddziału Kancelarii Radcy Prawnego „TOGATUS” świadczącej profesjonalne usługi prawnicze w formie kompleksowej obsługi prawnej oraz incydentalnej pomocy prawnej.

Na okres pięciu lat (2007-2012) otrzymałem poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostepu do informacji niejawnych NATO oznaczonych klauzulą COSMIC TOP SECRET, informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE, informacji niejawnych Unii Zachodnioeuropejskiej oznaczonych klauzulą WEU SECRET oraz polskich informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne, tajne i poufne/zastrzeżone.

W okresie perspektywy finansowej 2007-2013 wykonywałem funkcję ekesperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Od dnia 27 czerwca 2016 roku jestem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.

Obecnie jestem członkiem Rady Fundacji TOGATUS PRO BONO, której zadaniem jest propagowanie państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym pomoc prawna organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom non profit, a także upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.

Obecnie jestem również członkiem Rady Fundacji im. Łukasza Cieplińskiego, której celem jest wydawanie książek, czasopism, oraz pozostałych periodyków i portali internetowych, wspomaganie dzieci i młodzieży poprzez pozaszkolne formy edukacji, sportu i rekreacji, jak również współpraca z organizacjami religijnymi.

Prowadzę także Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie z Filią w Ełku.