W 2007 roku zajmowałem stanowisko Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego i wykonywałem nadzór nad działalnością kierowników następujących wojewódzkich jednostek administracji zespolonej:

 • Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora
  Nadzoru Budowlanego,
 • Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty,
 • Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
  Konserwatora Zabytków,
 • Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Odpowiadałem również za komercjalizację i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz przewodniczyłem Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego oraz Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a także byłem członkiem Zespołu ds. Promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego „EURO 2012”.

W czasie wykonywania swoich zadań współdziałałem z właściwymi Ministrami, Kierownikami urzędów centralnych oraz innymi organami administracji rządowej.

W dniu pierwszego posiedzenia Sejmu RP nowej kadencji, czyli 5 listopada 2007 roku, wraz z Prezesem Rady Ministrów, wszystkimi Ministrami, Sekretarzami i Podsekretarzami stanu (Wiceministrami), Wojewodami i Wicewojewodami, podałem się do dymisji.