W latach 2008-2010 prowadziłem Kancelarię Prawną „SUPREMA LEX” oraz byłem Dyrektorem ełckiego oddziału Kancelarii Radcy Prawnego „TOGATUS” świadczącej profesjonalne usługi prawnicze w formie kompleksowej obsługi prawnej oraz incydentalnej pomocy prawnej.

W latach 2014-2018 roku na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości zajmowałem stanowisko Komornika Sądowego przez Sądzie Rejonowym w Ełku, którego obszar właściwości obejmował 5 gmin: Miasto Ełk oraz Gminy Ełk, Stare Juchy, Prostki i Kalinowo. Stanowisko to zajmowałem do dnia 30 września 2018 roku. Jako Komornik Sądowy wybrany przez wierzyciela działałem także poza obszarem swojego rewiru komorniczego (na terenie całego kraju), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jako Komornik Sądowy realizowałem następujące czynności:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Poza ww. zadaniami, miałem prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty (na wniosek organizatora licytacji);
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych upoważniałem aplikantów komorniczych lub zlecałem określone czynności asesorom komorniczym.

Przy wykonywaniu czynności Komornika Sądowego podlegałem orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działałem.

W dniu 1 lutego 2017 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wpisała moją osobę na listę adwokatów pod numerem WAW/Adw/6805.

Od dnia 2 października 2018 roku wykonywałem zawód w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie z Filią w Ełku.

Moje czynności adwokackie polegały na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Pomoc prawna świadczona była osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Jedną z obsługiwanych przeze mnie jednostek organizacyjnych był Urząd Miasta Ełku.
.
W dniu 25 marca 2021 roku Krajowa Rada Sądownictwa podjęła Uchwałę nr 326/2021 w przedmiocie przedstawienia wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie mojej osoby na stanowisko sędziego.
.
Dnia 12 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył mi akt powołania do pełnienia urzędu Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na podstawie postanowienia, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim.
x
x
Fotografia z Pałacu Prezydenckiego
.
x
x
x
Z okazji powołania na urząd sędziego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Jerzy Przyborowski złożył mi oficjalne gratulacje.