BADANIA NAUKOWE

 

Obecnie zajmuję stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika katedry na Wydziale Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie oraz adiunkta i kierownika katedry w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku.

 

W wyniku prowadzonych badań naukowych opublikowałem następujące prace twórcze:

 

Monografie:

 • Jacek Janusz Mrozek, Afirmacja życia człowieka w katolickiej etyce społecznej w Polsce okresu międzywojennego, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 162.
 • Jacek Janusz Mrozek, Apostolstwo świeckich w listach pasterskich biskupów łomżyńskich po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 188.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w prawie międzynarodowym i ustawodawstwie wybranych państw, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 124.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w polskim prawie cywilnym, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 205.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w polskim prawie karnym, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 150.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w prawie kanonicznym oraz polskim prawie wyznaniowym i administracyjnym, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss. 182.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w systemie prawa, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 411.
 • Jacek Janusz Mrozek, Gwarancje wolności słowa w systemie prawnym Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 378.

 

Opracowania:

 • Jacek Janusz Mrozek, Źródła prawa prasowego, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 309.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wybór źródeł, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 387.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawa i obowiązki dziennikarzy w wybranym orzecznictwie sądowym, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 167.
 • Jacek Janusz Mrozek, Kodeksy etyki dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 167.
 • Jacek Janusz Mrozek, Normy etyczne w służbie publicznej, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 314.
 • Jacek Janusz Mrozek, Polskie prawo prasowe okresu międzywojennego, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, Ełk 2017, ss. 246.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo prasowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, Ełk 2018, ss. 314.

 

Bibliografie:

 • Jacek Janusz Mrozek, Bibliografia prawa komunikacji społecznej, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, Warszawa 2014, ss. 149.
 • Jacek Janusz Mrozek, Freedom of Speech. Selected Bibliography, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, Częstochowa 2018, ss. 154.

 

Redakcja monografii zbiorowych:

 • Stanisław Jasiński, Karol Sasiński, Jacek Janusz Mrozek, Emilia Podziewska (red.), Poznaj koleje historii. Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913-2001, Wydawnictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, Ełk 2002, ss. 86.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Aktualne problemy społeczne a prasa, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, wyd. I, Warszawa 2014, ss. 146.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Prawne i etyczne problemy zawodu dziennikarskiego, Prawnicze Wydawnictwo Naukowe SUPREMA LEX, wyd. I, Warszawa 2014, ss. 134.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania państwa, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, wyd. I, Olsztyn 2015, ss. 158.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Z problematyki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, wyd. I, Olsztyn 2015, ss. 152.
 • Mariusz Fierek, Jacek Janusz Mrozek (red.), Meandry nauk społecznych, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 325.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Aktualne problemy społeczne a prasa, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 146.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Prawne i etyczne problemy zawodu dziennikarskiego, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 134.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania państwa, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 158.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Z problematyki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CIVITAS ET LEX, wyd. II poprawione, Ełk 2017, ss. 152.
 • Jacek Janusz Mrozek (red.), Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wschodoznawców, Warszawa 2018, ss. 148.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo do informacji a prawo do prywatności osób publicznych, [w:] Media a polityka, red. A. M. Zarychta, Ł. Donaj, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2007, s. 315-323.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność religijna kandydatów do małżeństwa, [w:] Jak przygotować do małżeństwa, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 221-227.
 • Jacek Janusz Mrozek, Geneza, powstanie i rozwój jednostki administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Ełku, [w:] Warmia i Mazury na tle trendów globalnych, red. M. Fierek, P. Sigurska-Fierek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013, s. 85-99.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo ochrony środowiska w pragmatyce urzędniczej starostów, [w:] Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, red. T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014, s. 660-677.
 • Jacek Janusz Mrozek, System zarządzania jakością jako efekt transformacji ustrojowej na przykładzie Urzędu Miasta w Ełku, [w:] Ukraina – Polska – Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, O Krasiwski, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwo Lwowskiego Regionalnego Instytutu Naukowego przy Prezydencie Ukrainy, Lwów – Olsztyn – Ostrołęka 2014, s. 339-352.
 • Jacek Janusz Mrozek, Zarządzanie jakością w administracji publicznej, [w:] Wybrane problemy administracji publicznej. Prawo – Zarządzanie – Polityka, red. W. Mikołajczewska, P. Kierończyk, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 73-90.
 • Jacek Janusz Mrozek, Węzłowe zagadnienia wolności religijnej w kontekście społecznym, [w:] Meandry nauk społecznych, red. M. Fierek, J.J. Mrozek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 105-116.
 • Jacek Janusz Mrozek, Zanieczyszczenie atmosfery jako problem społeczny, [w:] Meandry nauk społecznych, red. M. Fierek, J.J. Mrozek, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, s. 259-269.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność przekonań a zagrożenie ze strony sekt religijnych w dobie globalizacji, [w:] Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, red. J.J. Mrozek,  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wschodoznawców, Warszawa 2018, s. 35-55.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność komunikacji międzyludzkiej a zagrożenia w dobie globalizacji, [w:] Globalizacja a wolność w XX i XXI wieku, red. J.J. Mrozek,  Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wschodoznawców, Warszawa 2018, s. 97-111.

 

Artykuły naukowe:

 • Jacek Janusz Mrozek, Obowiązek opublikowania sprostowania a wolność prasy, „Studia Ełckie” 2008 Nr 10, s. 255-273.
 • Jacek Janusz Mrozek, Rola i miejsce człowieka w ustroju państwowym w świetle katolickiej nauki społecznej okresu międzywojennego, „Studia Ełckie” 2008 Nr 10, s. 429-439.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawo do kultywowania pamięci osoby zmarłej a działalność prasy, „Studia Ełckie” 2009 Nr 11, s. 165-178.
 • Jacek Janusz Mrozek, Tajemnica zawodowa dziennikarza i jej ochrona w polskim systemie prawnym, „Studia Ełckie” 2009 Nr 11, s. 179-190.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawne i etyczne ograniczenia wolności słowa, „Studia Ełckie” 2012 Nr 14, s. 361-372.
 • Jacek Janusz Mrozek, Przestępstwo pomówienia (zniesławienia) w teorii prawa karnego materialnego, „Studia Ełckie” 2012 Nr 14, s. 525-539.
 • Jacek Janusz Mrozek, Pojęcie wolności religijnej, „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża” 2012 Nr 30, s. 373-385.
 • Jacek Janusz Mrozek, Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2012 Nr 26, s. 235-248.
 • Jacek Janusz Mrozek, Rozważania prawne wokół pojęcia „wolność słowa”, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” Nr 2012 Nr 8, s. 157-163.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawno-historyczne uwarunkowania Najwyższej Izby Kontroli, „Zeszyty Naukowe” 2012 Nr 12, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, s. 16-30.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawne źródła wolności słowa w Polsce, „Studia Prawnoustrojowe” 2013 Nr 22, s. 281-287.
 • Jacek Janusz Mrozek, Freedom of speech and religious freedom, „European Journal of Geopolitics” 2013 Nr 1, s. 158-164.
 • Jacek Janusz Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civitas et Lex” 2014 Nr 1, s. 41-47.
 • Jacek Janusz Mrozek, Freedom of speech in Poland – methodology of research, European Journal of Geopolitics” 2014 Nr 2, s. 124-131.
 • Jacek Janusz Mrozek, Podstawowe zadania rzecznika prasowego jednostki administracji rządowej, „Civitas et Lex” 2015 Nr 1, s. 31-39.
 • Jacek Janusz Mrozek, Przekonania religijne a prawo do prywatności, „Przegląd Geopolityczny” 2015 t. 12, s. 173-186.
 • Jacek Janusz Mrozek, Magdalena Golińska-Konecko, Przestępstwo stalkingu wobec osób powszechnie znanych, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2015 Nr 2,  s. 73-83.
 • Jacek Janusz Mrozek, Miejsce wolności słowa i przekonań religijnych w polskim systemie prawnym, „Przegląd Geopolityczny” 2015 t. 13, s. 159-169.
 • Jacek Janusz Mrozek, Obligatoryjny system nauczania religii w szkołach publicznych w świetle wybranych konkordatów, „Civitas et Lex” 2015 nr 2, s. 59-69; „Studia Prawnoustrojowe” 2015 Nr 29, s. 155-164.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa w amerykańskim systemie prawnym, „Przegląd Geopolityczny” 2015 t. 14, s. 159-168.
 • Jacek Janusz Mrozek, Przedmiot a podmiot wolności religijnej, „Studium Europy Środkowej i Wschodniej” 2015 Nr 4, s. 259-266.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa we francuskim systemie prawnym, „Przegląd Geopolityczny” 2016 t. 15, s. 227-233.
 • Jacek Janusz Mrozek, System obligatoryjnego nauczania religii katolickiej w Niemczech, Austrii i Portugalii, „Civitas et Lex” 2016 Nr 2, s. 33-54.
 • Jacek Janusz Mrozek, Mariusz Fierek, Prawo i etyka w kontroli administracji rządowej, „Zeszyty Naukowe” 2016 Nr 16, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, s. 69-82.
 • Mariusz Fierek, Jacek Janusz Mrozek, Obszary strategicznej interwencji tłem analizy SWOT województwa warmińsko-mazurskiego w układzie konkurencyjności gospodarki, otwartego społeczeństwa i nowoczesnych sieci, „Zeszyty Naukowe” 2016 Nr 16, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, s. 157-168.
 • Jacek Janusz Mrozek, Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi, „Civitas et Lex” 2017 Nr 1, s. 7-20.
 • Jacek Janusz Mrozek, Komornik Sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca?, „Civitas et Lex” 2018 Nr 1, s. 17-35.
 • Jacek Janusz Mrozek, Prawno-administracyjne determinanty funkcjonowania radiofonii i telewizji w Polsce, „Civitas et Lex” 2018 Nr 4, s. 29-42.
 • Jacek Janusz Mrozek, The court executive officer – a public administration officer or entrepreneur?, „European Journal of Public Matters” No. 2/2018, s. 105-126.

 

Glosy:

 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 roku (V ACa 484/17), „Civitas et Lex” 2018 Nr 4, s. 75-86.
 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2017 roku (II KK 146/17) , „Civitas et Lex” 2018 Nr 4, s. 87-94.
 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2018 roku (VI K 995/17), „Civitas et Lex” 2019 Nr 1, s. 85-93.
 • Jacek Janusz Mrozek, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku (I OSK 1217/10), „Civitas et Lex” 2019 Nr 1, s. 95-107.

 

Recenzje naukowe:

 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii W. Guzewicza „Duchowieństwo Diecezji Łomżyńskiej w II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 320, „Studia Ełckie” 2008 Nr 10, s. 486-487.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii M. Romańczuk-Grąckiej „Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008, ss. 333, „Studia Ełckie” 2009 Nr 11, s. 403-404.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek, „Wybrane domeny ekonomiczno-prawne w płaszczyźnie społecznej percepcji”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014, ss. 150.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii zbiorowej pod redakcją H. Strońskiego, J. Gołoty, O. Krasiwskiego „Ukraina – Polska – Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku”,  Wydawnictwo Lwowskiego Regionalnego Instytutu Naukowego przy Prezydencie Ukrainy, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Lwów–Olsztyn–Ostrołęka 2014, ss. 574, „Civitas et Lex” 2015 nr 4, s. 79-80.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek i Pauliny Sigurskiej-Fierek, „Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017, ss. 234.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja monografii Mariusza Fierek i Pauliny Sigurskiej-Fierek, „Wybrane domeny rynkowe w płaszczyźnie społecznej percepcji”, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2018, ss. 181.

 

Pisemne popularyzowanie nauki

1) Podręczniki:

 • Jacek Janusz Mrozek, Podstawowe zagadnienia prawa mediów. Podręcznik, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, Olsztyn 2015, ss. 202.

2) Skrypty:

 • Jacek Janusz Mrozek, Prawne i metodologiczne podstawy pisania prac dyplomowych. Skrypt, Wydawnictwo Prawnicze TOGATUS, Olsztyn 2015, ss. 159.
 • Jacek Janusz Mrozek, Wolność słowa – wymiar prawny. Skrypt akademicki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, Częstochowa 2018, ss. 104.

3) Recenzje wydawnicze:

 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja publikacji Andrzeja Zapałowskiego „Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej w obronie narodowej”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja publikacji Anny Smolnickiej i Dagmary Jurkiewicz-Hajduk „Opłaty w sprawach rodzinnych”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja publikacji Dagmary Jurkiewicz-Hajduk „Natychmiastowe alimenty – projektowane zmiany”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja publikacji Kamila Całka i Eryka Kowalczyka „Koncepcja pieśni <<Ojczyzno ma>> ułożonej i skomponowanej w służbie Wojsku, Narodowi i Państwu Polskiemu, a także propozycja pieśni reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej”, Wydawnictwo CEPHEUS, Olsztyn 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja publikacji Eryka Kowalczyka „Tak zwana <<lista Dugina>> to fake news. Wywiad z dr. Leszkiem Sykulskim”, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Wschodoznawców, Warszawa 2019.
 • Jacek Janusz Mrozek, Recenzja publikacji Eryka Kowalczyka „Wybrana korespondencja polskich wydziałów teologicznych i innych instytucji naukowych z księdzem profesorem Ireneuszem Werbińskim”, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Wschodoznawców, Warszawa 2019.

 

Ustne popularyzowanie nauki (wykłady, referaty, konwersacje itp.):

 • szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Augustowskim, Powiecie Ełckim i Powiecie Oleckim,
 • Klub Twórców Kultury w Ełku,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

 

W marcu 2019 roku byłem na stażu naukowym w Sanktpetersburskim Państwowym Uniwersytecie Rolniczym Filii Kaliningradzkiej w Polessku, podczas którego prowadziłem zajęcia ze studentami na kierunku zarządzanie i ekonomia.

Spotkałem się także z Burmistrzem Miasta Polesska oraz dr Anatoliyem Kibishem – Dyrektorem Polsko-Rosyjskiego Centrum Nauki, Kultury i Edukacji, jak również ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dokonałem też kwerendy w bibliotece Uniwersytetu, w której skorzystałem z tradycyjnych form publikacji naukowych oraz zasobów elektronicznych.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu domu i Ojczyzny na Mazurach”, Ełk 16 października 2004 roku.
 • Konferencja Naukowa „25-lecia Solidarności – wpływ solidarnościowych przemian na sytuację w Polsce i krajach komunistycznych Środkowej Europy”, Ełk 15 grudnia 2005 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja „Media a polityka”, Łódź 27-28 kwietnia 2006 roku.
 • Konferencja Naukowa „Początki polskiej gospodarki w Ełku i Powiecie Ełckim w latach 1945-1950”, Ełk 8 grudnia 2006 roku.
 • Konferencja Naukowa „Prawo prasowe – etyka a realia”, Olsztyn 24 maja 2007 roku.
 • Konferencja Naukowa „150 rocznica urodzin Michała Kajki”, Ełk 27 czerwca 2008 roku.
 • I Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach, kulturach”, Olsztyn 22 kwietnia 2009 roku.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich w XX wieku”, Ełk 12-14 czerwca 2009 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”, Toruń 4-5 listopada 2009 roku.
 • II Ogólnopolska Konferencja Karnistyczna „Europejskie Prawo Karne”, Olsztyn 19-20 listopada 2009 roku.
 • I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego „Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami”, Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 2-3, 5 lipca 2010 roku.
 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Małżeństwo na całe Życie?”, Olsztyn 11 maja 2011 roku.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 1-2 lipca 2011 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, Olsztyn 7-8 maja 2012 roku.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 4 lipca 2012 roku.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a Życie”, Białystok 15-16 listopada 2012 roku.
 • Konferencja Naukowa „XXX Dni Praw Człowieka – Prawa zmarłych?”, Lublin 11-12 grudnia 2012 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa – V Zjazd Geopolityków Polskich, Toruń 12-13 kwietnia 2013 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w prawie”, Olsztyn 9 maja 2013 roku.
 • III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Jak przygotować do małżeństwa”, Olsztyn 9-10 maja 2013 roku.
 • Konferencja Naukowa „Europa w Mediach. Media w Europie”, Olsztyn 20-21 maja 2013 roku.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 5 lipca 2013 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody badania polityki globalnej”, Warszawa 21 września 2013 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – VI Zjazd Geopolityków Polskich, 25-26 kwietnia 2014 roku.
 • III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, Olsztyn 8-9 maja 2014 roku.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur i historii na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”, Ełk 4 lipca 2014 roku.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”, Gdańsk 24 września 2014 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Global trends in politics, culture and economy”, Warszawa 2 kwietnia 2015 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, Supraśl 12-13 maja 2015 roku.
 • Konferencja Naukowa „Polscy historycy prawa okresu międzywojennego”, Olsztyn 28-29 maja 2015 roku.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śladami historii i kultury pogranicza Mazur, Podlasia i Grodzieńszczyzny”, Ełk 1 lipca 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka zawodowa komornika sądowego”, Warszawa 25 września 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji”, Białystok 20 listopada 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornik sądowy – wyzwania współczesnej gospodarki”, Gdańsk 4 grudnia 2015 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej”, Warszawa 15 lutego 2016 roku.
 • II Regionalna Konferencja Naukowa „Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w mazurskich szkołach”, Ełk 31 marca 2016 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności”, Warszawa 4 kwietnia 2016 roku.
 • II Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność w życiu społecznym”, Ełk 2 czerwca 2016 roku.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur i Podlasia oraz Ziem wschodnich”, Ełk 1 lipca 2016 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekucja sądowa z nieruchomości. Podstawowe kierunki zmian”, Białystok 14 października 2016 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of speech in the contemporary international relations”, Warszawa 6 listopada 2016 roku.
 • III Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna”, Ełk 21 marca 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of press in Post-Soviet area”, Warszawa 12 maja 2017 roku.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich II RP”, Ełk 3 lipca 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland”, Ełk 9 października 2017 roku.
 • Sympozjum naukowe „Wolność mediów w porządku demokratycznym. Postulat a praktyka”, Olsztyn 23 października 2017 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka i wolność słowa w polityce międzynarodowej”, Częstochowa 11 grudnia 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poland after the end of communism”, Warszawa 8 stycznia 2018 roku.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komornicy sądowi i egzekucja według projektowanych zmian ustawowych”, Białystok 23 marca 2018 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, Ełk 8-9 czerwca 2018 roku.
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „100-lecie odzyskania niepodległości na pograniczu Kresów Wschodnich”, Ełk 3 lipca 2018 roku.
 • IV Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Niepodległość i suwerenność”, Ełk 3 października 2018 roku.
 • The 2nd Polish-Lithuanian Colloquium: Directions of Changes in Public Law, Ełk 8 października 2018 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wolność, solidarność, suwerenność. Aspekty prawne, etyczne i społeczne. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Warszawa 12 października 2018 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne myślenie i poszukiwania naukowe młodzieży studenckiej w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”, Polessk (Rosja) 2 kwietnia 2019 roku.
 • V Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dawne i nowe dylematy etyczne, pedagogiczne oraz prawno-organizacyjne w pracy instytucji publicznych”, Ełk 17 maja 2019 roku.

 

Wygłoszone referaty na konferencjach naukowych:

 • Prawo do informacji a prawo do prywatności osób publicznych, Międzynarodowa Konferencja „Media a polityka”, Łódź 27-28 kwietnia 2006 roku
 • Etyka zawodowa w praktyce dziennikarskiej,  Konferencja Naukowa „Prawo prasowe – etyka a realia”, Olsztyn 24 maja 2007 roku.
 • Kwalifikacje zawodowe dziennikarzy, redaktorów i redaktorów naczelnych w świetle prawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”, Toruń 4-5 listopada 2009 roku.
 • Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych uczestników procesu karnego, II Ogólnopolska Konferencja Karnistyczna „Europejskie Prawo Karne”, Olsztyn 19-20 listopada 2009 roku.
 • Prawo a religijne życie człowieka, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a Życie”, Białystok 15-16 listopada 2012 roku.
 • Nawoływanie do nienawiści na tle religijnym jako problem w polityce międzynarodowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – V Zjazd Geopolityków Polskich, Toruń 12-13 kwietnia 2013 roku.
 • Wolność religijna kandydatów do małżeństwa w świetle prawa, III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Jak przygotować do małżeństwa”, Olsztyn 9-10 maja 2013 roku.
 • Osoby medialne a problem stalkingu w Polsce, Konferencja Naukowa „Europa w Mediach. Media w Europie”, Olsztyn 20-21 maja 2013 roku.
 • Badanie nad wolnością słowa na świecie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody badania polityki globalnej”, Warszawa 21 września 2013 roku.
 • Tłumienie krytyki prasowej jako instrument polityki wewnętrznej na przykładzie wybranych państw o ustroju autorytarnym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – VI Zjazd Geopolityków Polskich, Warszawa 25-26 kwietnia 2014 roku.
 • Prawo ochrony środowiska w pragmatyce urzędniczej starostów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska”, Gdańsk 24 września 2014 roku.
 • Freedom of expression on the Polish Internet in 21st Century, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Global trends in politics, culture and economy”, Warszawa 2 kwietnia 2015 roku.
 • Znaczenie edukacji szkolnej dla kariery zawodowej i rozwoju osobistego, II Regionalna Konferencja „Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w mazurskich szkołach”, Ełk 31 marca 2016 roku.
 • Odpowiedzialność karna za przekroczenie granic wolności wypowiedzi, II Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność w życiu społecznym”, Ełk 2 czerwca 2016 roku.
 • Freedom of thought, belief and religion in the context of education in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of speech in the contemporary international relations”, Warszawa 6 listopada 2016 roku.
 • Sprawiedliwość społeczna w egzekucji należności, III Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna”, Ełk 21 marca 2017 roku.
 • Human Rights and Jurisprudence: Freedom of Expression in Poland since 1989, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Freedom of press in Post-Soviet area”, Warszawa 12 maja 2017 roku.
 • The Court Executive Officer – Public Administration Officer or Entrepreneur?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland”, Ełk 9 października 2017 roku.
 • Wolność przekonań religijnych w polskim prawie wyznaniowym, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka i wolność słowa w polityce międzynarodowej”, Częstochowa 11 grudnia 2017 roku.
 • The jurisprudence of free speech in Poland, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poland after the end of communism”, Warszawa 8 stycznia 2018 roku.
 • Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w polskiej egzekucji sądowej z majątku wspólnego małżonków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, Ełk 8-9 czerwca 2018 roku.
 • Prawo człowieka do wolności słowa a propagowanie faszyzmu i komunizmu, IV Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Niepodległość i suwerenność”, Ełk 3 października 2018 roku.
 • Media Law in Poland – Practical Remarks, The 2nd Polish-Lithuanian Colloquium: Directions of Changes in Public Law, Ełk 8 października 2018 roku.
 • Il reato di insulto o umiliazione della autorità costituzionale della Repubblica Polacca, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wolność, solidarność, suwerenność. Aspekty prawne, etyczne i społeczne. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Warszawa 12 października 2018 roku.
 • Правовые и институциональные условия ведения сельского хозяйства в Польше и России, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne myślenie i poszukiwania naukowe młodzieży studenckiej w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”, Polessk (Rosja) 2 kwietnia 2019 roku.
 • Status normatywny kodeksów deontologicznych w funkcjonowaniu instytucji publicznych, V Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dawne i nowe dylematy etyczne, pedagogiczne oraz prawno-organizacyjne w pracy instytucji publicznych”, Ełk 17 maja 2019 roku.

 

Członkostwo w komitetach organizacyjnych:

 • III Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna”, Ełk 21 marca 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland”, Ełk 9 października 2017 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji”, Ełk 8-9 czerwca 2018 roku.
 • IV Włosko-Polska Konferencja Naukowa „Niepodległość i suwerenność”, Ełk 3 października 2018 roku.
 • II Polsko-Litewskie Kolokwium „Kierunki zmian Prawa Publicznego”, Ełk 8 października 2018 roku.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne myślenie i poszukiwania naukowe młodzieży studenckiej w procesie modernizacji nowoczesnego systemu edukacji”, Polessk (Rosja) 2 kwietnia 2019 roku.

 

Funkcje organizacyjne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

 • w roku akademickim 2005/2006 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2006/2007  – opiekun I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2007/2008  – opiekun II roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2008/2009  – opiekun III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2010/2011 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2013/2014  – opiekun I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2014/2015  – opiekun II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,
 • w roku akademickim 2015/2016 – członek zespołu ds. przekształceń organizacyjnych i programowych kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” oraz utworzenia nowego kierunku studiów,
 • w roku akademickim 2016/2017 – opiekun I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Przyznawania Nauczycielom Akademickim Dodatku Motywacyjnego,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Komisji ds. Dydaktyki Senatu UWM,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Komisji ds. Nauki Senatu UWM,
 • na kadencję 2016-2020 – członek Wydziałowej Komisji Konkursowej,
 • od 1 stycznia 2017 roku – kierownik Katedry Geodezji i Administracji,
 • w roku akademickim 2016/2017 – przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2017/2018 – opiekun II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „Administracja”,
 • w roku akademickim 2016/2017 – koordynator ds. utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Bezpieczeństwo wewnętrzne”,
 • od roku akademickiego 2016/2017 – przewodniczący Rady Konsultacyjnej kierunku studiów pierwszego stopnia „Bezpieczeństwo wewnętrzne”,
 • od roku akademickiego 2017/2018 – członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • od roku akademickiego 2017/2018 – wydziałowy kierownik praktyk zawodowych,
 • w roku akademickim 2017/2018 – członek Zespołu Roboczego ds. okresowej oceny pracy Dziekana Wydziału,
 • w roku akademickim 2017/2018 – członek zespołu ds. utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „Pedagogika wczesnej edukacji”,
 • w roku akademickim 2017/2018 – koordynator ds. utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia „Administracja”,
 • w roku akademickim 2017/2018 – przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • w roku akademickim 2017/2018 – członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na studia nieposiadających polskiego obywatelstwa,
 • w roku akademickim 2018/2019 – członek zespołu ds. utworzenia kierunku studiów jednolitych magisterskich stopnia „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”,
 • w roku akademickim 2018/2019 – kierownik studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania w administracji,
 • w roku akademickim 2018/2019 – kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • w roku akademickim 2018/2019 – kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i podatków pośrednich,
 • od 1 stycznia 2019 roku – kierownik Katedry Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Funkcje organizacyjne w Gdańskiej Szkole Wyższej:

 • od roku akademickiego 2014/2015 – kierownik Katedry Nauk Społecznych i Administracyjnych,
 • od roku akademickiego 2014/2015 – członek Rady Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego,
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych,
 • Polskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej,
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne,
 • Towarzystwo Naukowe Wschodoznawców,
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej,
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
 • Polskie Towarzystwo Wojskowe,
 • Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,
 • Związek Oficerów Rezerwy,
 • Środkowoeuropejskie Centrum Analiz Strategicznych.

 

Funkcje w towarzystwach naukowych:

 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wojskowego ds. naukowych,
 • Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Wolności Słowa – Polskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej,
 • Dyrektor projektu naukowego „Nowa Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej i Obronnej” – Środkowoeuropejskie Centrum Analiz Strategicznych,
 • Kierownik projektu naukowego „Wolność słowa na świecie. Aspekty prawne i polityczne” – Polskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej,
 • Szef Sekcji Studiów nad Prawami Człowieka na Obszarze Postsowieckim – Towarzystwo Naukowe Wschodoznawców.

 

Funkcje w redakcjach czasopism i wydawnictw naukowych:

 • Kwartalnik „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” – członek rady naukowej,
 • Kwartalnik „Studia Ełckie” – redaktor tematyczny działu „Nauki o mediach” (komunikacja społeczna),
 • Kwartalnik „Civitas et Lex” – sekretarz redakcji (2016-2018), redaktor tematyczny działu „Nauki o administracji”,
 • Kwartalnik „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” – recenzent,
 • Rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” – recenzent,
 • Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej – recenzent.

 

DYDAKTYKA

 

Podczas kilkunastoletniej działalności naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Gdańskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie prowadziłem zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Administracyjne postępowanie egzekucyjne,
 • Administracyjno-prawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • Etyka dziennikarska,
 • Etyka pracy asystenta rodziny,
 • Etyka pracy asystenta seksualnego osoby niepełnosprawnej,
 • Etyka w komunikacji wizerunkowej,
 • Etyka wychowania,
 • Europejskie prawo gospodarcze,
 • Filozofia,
 • Filozofia z etyką,
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej,
 • Kontrola administracji,
 • Logika,
 • Marketing polityczny,
 • Media i administracja publiczna,
 • Metody i techniki pisania prac dyplomowych,
 • Nadzór Regionalnych Izb Obrachunkowych nad samorządem terytorialnym,
 • Nauki o administracji,
 • Ochrona informacji niejawnych,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Podstawowe zagadnienia z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy prawoznawstwa,
 • Podstawy socjologii,
 • Polityka turystyczna,
 • Polski system polityczny,
 • Postępowanie administracyjne,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • Postępowanie sądowo-administracyjne,
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • Pragmatyka prowadzenia agencji reklamowej,
 • Pragmatyka wystąpień publicznych,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo autorskie,
 • Prawo budowlane,
 • Prawo i postępowanie administracyjne,
 • Prawo pracy i urzędnicze,
 • Prawo prasowe,
 • Prawo w turystyce i rekreacji,
 • Prawo wykroczeń,
 • Prawo wyznaniowe,
 • Public relations,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Semiotyka reklamy,
 • Socjologia,
 • System organów ochrony prawnej,
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji,
 • Ustrój administracji publicznej,
 • Ustrój organów ochrony prawnej,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Zarządzanie projektami unijnymi.

 

Jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr lic. Eryka Kowalczyka, wszczętym przez Radę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uchwała nr 22 z dnia 20 marca 2019 roku), który przygotowuje rozprawę doktorską pt. Eschatologia Badaczy Pisma Świętego a eschatologia rzymsko-katolicka.

Byłem promotorem 144 prac dyplomowych studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz administracja, w tym:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

 1. Ramona Koss, Kobiety w telewizji i prasie codziennej na przykładzie Telewizji Polskiej, „Gazety Wyborczej” i „Faktu”, Olsztyn 2007.
 2. Monika Tracewska, Instytucja sprostowania i odpowiedzi prasowej a praktyka dziennikarska, Olsztyn 2007.
 3. Malwina Stopyra, Dziennikarskie prawo do informacji a prawo do prywatności znanych sportowców, Olsztyn 2007.
 4. Magdalena Bukowska, Przestępstwo zniesławienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Olsztyn 2007.
 5. Justyna Jatel, Wolność słowa w prawie międzynarodowym i polskim systemie prawa, Olsztyn 2007.
 6. Joanna Szmatowicz, Prawo do informacji dziennikarzy a prawo do ochrony sfery prywatnej wybranych artystów polskich, Olsztyn 2007.
 7. Joanna Koziarska, Rola mediów w kształtowaniu postaw i zachowań olsztyńskiej młodzieży akademickiej, Olsztyn 2007.
 8. Izabela Tuchewicz, Ostatnie dni życia i śmierć Jana Pawła II w wybranych tytułach prasowych, Olsztyn 2007.
 9. Alicja Zuzanna Trykowska, Krytyka osób publicznych w programie rozrywkowym „Szymon Majewski Show” Olsztyn 2007.
 10. Agnieszka Jasiuczenia, Sposób ukazywania agresji w wybranych numerach tygodników „Wprost” i „Newsweek”, Olsztyn 2007.
 11. Wioleta Luchowska, Wizerunek kobiety muzułmańskiej w prasie na przykładzie wybranych numerów tygodnika „Polityka”, Olsztyn 2007.
 12. Agata Ziomkowska, Charakterystyka wybranych ogólnopolskich kampanii społecznych przeciw zjawisku przemocy w rodzinie, Olsztyn 2009.
 13. Roksana Dawid, Realizacja dziennikarskiego obowiązku ochrony dóbr osobistych na przykładzie dziennika „Fakt”, Olsztyn 2009.
 14. Paweł Chojnowski, Zniesławienie, znieważenie i ochrona dóbr osobistych w prasie w wybranych orzeczeniach sądowych, Olsztyn 2009.
 15. Paulina Bloch, Sposób ukazywania zdrady małżeńskiej w wybranych artykułach prasowych, Olsztyn 2009.
 16. Natalia Głażewska, Eutanazja czy cierpienie? Dylematy współczesnego społeczeństwa w liberalnej i konserwatywnej prasie, Olsztyn 2009.
 17. Milena Drzewiecka, Taniec jako nowy styl życia wykreowany przez media, Olsztyn 2009.
 18. Malwina Kosiorek, Fotografia dziennikarska – aspekty prawne i etyczne, Olsztyn 2009.
 19. Magdalena Paszke, Medialna kreacja konfliktu na Bliskim Wschodzie na przykładzie wybranych wydarzeń, Olsztyn 2009.
 20. Maciej Brzozowski, Komunikowanie idei Boga i szatana w tekstach Jacka Kaczmarskiego, Olsztyn 2009.
 21. Łukasz Gutowski, Mit superbohatera we współczesnej kulturze masowej na przykładzie postaci Batmana i Supermana, Olsztyn 2009.
 22. Karolina Królczyk, Komunikacja społeczna jednostki samorządu terytorialnego na podstawie gminy Bargłów Kościelny, Olsztyn 2009.
 23. Kamil Sujeta, Koncesja i rejestracja w prawie mediów, Olsztyn 2009.
 24. Justyna Maciejewska, Problem aborcji w wybranych artykułach prasy kobiecej i prasy katolickiej, Olsztyn 2009.
 25. Joanna Sikora, Prawne i etyczne uwarunkowania dziennikarstwa śledczego, Olsztyn 2009.
 26. Izabela Bujnowska, Największe afery polityczne na łamach tygodnika „Wprost” w latach 2005-2007, Olsztyn 2009.
 27. Ewelina Baranowska, Prawa i obowiązki dziennikarzy w polskim systemie prawnym i unormowaniach etycznych, Olsztyn 2009.
 28. Artur Korpusik, Wizerunek Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej w „Gazecie Wyborczej” i „Naszym Dzienniku” w latach 2005-2008, Olsztyn 2009.
 29. Arkadiusz Friedrich, Kreowanie wizerunku marki na podstawie KFC w Polsce, Olsztyn 2009.
 30. Anna Walicka, Transformacja ustrojowa a zmiany w polskim systemie medialnym, Olsztyn 2009.
 31. Anna Grudzińska, Wizerunek Roberta Kubicy w Internecie, Olsztyn 2009.
 32. Aneta Kamińska, Tenis ziemny a piłka nożna w wybranych artykułach prasy sportowej, Olsztyn 2009.
 33. Sandra Jakowicz, Zagadnienie antykoncepcji w wybranych artykułach prasowych, Olsztyn 2009.
 34. Piotr Jankowski, Uwarunkowania prawne funkcjonowania zarządu Telewizji Polskiej S.A., Olsztyn 2010.
 35. Nina Ramatowska, Przestrzeganie norm etyki dziennikarskiej w działalności redakcyjnej dziennika „Fakt”, Olsztyn 2010.
 36. Magdalena Szewczyk, Metoda „in vitro” w opinii dziennikarzy „Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika”, Olsztyn 2010.
 37. Kinga Rutecka, Obraz Instytutu Pamięci Narodowej na łamach tygodników opiniotwórczych, Olsztyn 2010.
 38. Katarzyna Drelich, Wojciech Cejrowski – dziennikarz podróżniczy, Olsztyn 2010.
 39. Kamil Sznel, Działalność muzyczna i dziennikarska rapera Jacka „Tede” Granieckiego, Olsztyn 2010.
 40. Justyna Mieczkowska, Udział Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki w działalności promocyjnej miasta, Olsztyn 2010.
 41. Ewelina Krajewska, Roman Polański – wybitny artysta i zbieg w publikacjach „Naszego Dziennika” i „Gazety Wyborczej”, Olsztyn 2010.
 42. Artur Czegiel, Reportaż podróżniczy w Polsce po 1970 roku, Olsztyn 2010.
 43. Aneta Piątkowska, Pośmiertny wizerunek medialny Michaela Jacksona w wybranych artykułach prasowych, Olsztyn 2010.
 44. Adam Klukowski, Dziennikarstwo śledcze – bezprawie czy służba społeczeństwu?, Olsztyn 2010.
 45. Rafał Kędzierski, Polski Związek Piłki Nożnej na łamach prasy sportowej (na podstawie publikacji ,,Gazety Wyborczej” i ,,Przeglądu Sportowego”), Olsztyn 2010.
 46. Agnieszka Albercka, Język komentatorów sportowych wczoraj i dziś (na przykładzie Bohdana Tomaszewskiego, Jana Ciszewskiego, Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza), Olsztyn 2011.
 47. Damian Gołębiewski, Wizerunek miasta Płock w prasie lokalnej w latach 2006-2010, Olsztyn 2011.
 48. Kinga Grochowska, Katastrofa smoleńska i jej konsekwencje w wybranych relacjach prasowych, Olsztyn 2011.
 49. Monika Hinc, Rola i funkcje wybranych nagród dziennikarskich w polskim systemie medialnym, Olsztyn 2011.
 50. Edyta Hołdyńska, Rozwój prasy lokalnej w Ełku w latach 1990-2010, Olsztyn 2011.
 51. Natalia Kwiatkowska, Proces mediatyzacji kultury wysokiej na przykładzie serialowej adaptacji „Mistrza i Małgorzaty” z 2005 roku. Wybrane aspekty, Olsztyn 2011.
 52. Marta Malinowska, Katastrofy górnicze w relacjach prasowych, Olsztyn 2011.
 53. Paulina Markowska, Droga ku wprowadzeniu rządów globalnych przez masonerię (Zakon Iluminatów) widziana oczami mediów, Olsztyn 2011.
 54. Urszula Napiórkowska, Emotikony w komunikacji społecznej polskich użytkowników Internetu, Olsztyn 2011.
 55. Magdalena Nowak, Akcje społeczne oddawania szpiku kostnego osobom chorym na białaczkę (na przykładzie Agaty Mróz i Nergala), Olsztyn 2011.
 56. Martyna Orzeł,Wpływ programów rozrywkowych „Taniec z gwiazdami” i „Top model” na styl życia studentów, Olsztyn 2011.
 57. Natalia Pargólska, Homoseksualizm w wybranych tytułach prasy konserwatywnej i liberalnej po 2000 roku, Olsztyn 2011.
 58. Oliwia Pawlik, Wizerunek medialny pseudokibiców piłki nożnej w Anglii i Polsce, Olsztyn 2011.
 59. Kamil Zubel, Fotoreportaż jako forma informacji dziennikarskiej na przykładzie Tadeusza Rolke, Olsztyn 2011.
 60. Jakub Kondratowicz, Działalność dziennikarzy „Super Expresu” w świetle prawa i etyki, Olsztyn 2012.
 61. Anna Cyrkiel, Komunikacja z podatnikami na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nidzicy, Olsztyn 2012.
 62. Emilia Dobrzyń, Związek mediów z terroryzmem na przykładzie działalności „Al Kaidy”, Olsztyn 2012.
 63. Marta Jakubowska, Relacja Kościół – Państwo na łamach „Rzeczpospolitej” i „Tygodnika Powszechnego” w latach 2007-2010, Olsztyn 2012.
 64. Mateusz Klimek, Fotoreportaż wojenny w teorii i praktyce, Olsztyn 2012.
 65. Aleksandra Kodź, Legalizacja marihuany w polskim systemie prawnym i w dyskursie publicznym, Olsztyn 2012.
 66. Agnieszka Owczarska, Uwarunkowania prawne i etyczne reklam usług bankowych, Olsztyn 2012.
 67. Paulina Podbereźna, Promocja turystyczna Miasta i Gminy Węgorzewo, Olsztyn 2012.
 68. Sebastian Bastek, Komputery i gry sieciowe – nowe źródło komunikacji we współczesnej kulturze, Olsztyn 2012.
 69. Jakub Prusik, Obraz mafii pruszkowskiej na łamach wybranych publikacji prasowych z przełomu XX i XXI wieku, Olsztyn 2012.
 70. Marek Bojanowski, Język subkultury więziennej. Jego cechy i związek z zachowaniem więźniów, Olsztyn 2012.
 71. Bartosz Szymański, Rola mediów w kreowaniu wizerunku Tomasza Adamka, Olsztyn 2012.
 72. Milena Dudziec, Udział mediów w przeciwdziałaniu prostytucji i niewolnictwu, Olsztyn 2017.
 73. Patryk Paweł Kaniak, Popularyzacja sztuki żywienia w mediach na przykładzie programów telewizyjnych, Olsztyn 2017.
 74. Adrian Kraska, Rola mediów w kreowaniu subkultur wśród młodzieży gimnazjalnej, Olsztyn 2017.
 75. Łukasz Lamcho, Dostęp obywateli do broni palnej – spojrzenie przez pryzmat opinii społecznych i przekazów medialnych, Olsztyn 2017.
 76. Olga Mariańska, Aktywność mediów w realizacji kampanii społecznych przeciw przemocy domowej, Olsztyn 2017.
 77. Małgorzata Owsińska, Janusz Korwin-Mikke w oczach mediów, Olsztyn 2017.
 78. Karolina Sabina Purzycka, Wizerunek piękna kreowany w Internecie i jego oddziaływanie na współczesne kobiety, Olsztyn 2017.
 79. Joanna Sadowska, Wizerunek medialny polskiego rapera Eldo, Olsztyn 2017.
 80. Alicja Małgorzata Szczurowska, Strefa blogosfery modowej w Polsce, Olsztyn 2017.
 81. Maciej Norbert Witczak, Kreowanie wizerunku idealnej sylwetki w specjalistycznej prasie, Olsztyn 2017.
 82. Magda Zaborowska, Fotoreportaż jako forma przekazu medialnego. Znaczenie i rozwój, Olsztyn 2017.
 83. Joanna Waszelewska, Memy jako nowy sposób satyry i krytyki, Olsztyn 2017.
 84. Agata Durślewicz, Wykorzystywanie przez korporacje możliwości mediów społecznościowych w celach komunikacyjnych, Olsztyn 2017.
 85. Izabela Anna Fabisiak, Osoby z dysfunkcją wzroku w nowych mediach – aspekt dziennikarski, Olsztyn 2017.
 86. Damian Kaczmarczyk, Ryszard Petru – „nowoczesne” podejście do polityki i mediów?, Olsztyn 2017.
 87. Natalia Agata Kozioł, Nowe media jako rewolucja w komunikacji społecznej, Olsztyn 2017.
 88. Dagmara Maria Mazewska, Warszawska prasa podziemna w latach 1939-1945, Olsztyn 2017.
 89. Patrick Nieć, Fenomen polityczny Donalda Tuska w świetle prasy, Olsztyn 2017.
 90. Kacper Piotr Wilczewski, Aktywność Lecha Wałęsy w środkach społecznego komunikowania, Olsztyn 2017.

 

Administracja – Filia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku:

 1. Marzanna Bieniada, Pozycja ustrojowa Straży Miejskiej w Ełku w systemie administracji bezpieczeństwa publicznego, Ełk 2019.
 2. Kinga Chmielewska, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej na przykładzie Gminy Augustów, Ełk 2019.
 3. Małgorzata Cwalina, Audyt wewnętrzny administracji publicznej w działalności Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2019.
 4. Michał Dąbrowski, Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w pragmatyce urzędniczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, Ełk 2019.
 5. Bożena Górecka, Specyfika działalności administracji służby zdrowia na przykładzie „Pro-Medica” Sp z o.o. w Ełku, Ełk 2019.
 6. Marzena Ignatiuk, Funkcjonowanie administracji oświatowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku, Ełk 2019.
 7. Barbara Kamińska, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Oddział w Ełku jako jednostka kontroli transportu ciężarowego, Ełk 2019.
 8. Jarosław Kamiński, Współdziałanie administracji samorządowej z terenowymi organami administracji wojskowej na przykładzie Urzędu Miasta w Ełku, Ełk 2019.
 9. Małgorzata Kopeć, Specyfika działalności administracji socjalnej w Gminie Kalinowo, Ełk 2019.
 10. Beata Krat, Działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej w perspektywie prawno-administracyjnej, Ełk 2019.
 11. Klaudia Krukowska, Pozyskiwanie i skutki wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ełk w latach 2014-2018, Ełk 2019.
 12. Kinga Olszewska, Kształtowanie architektury krajobrazu w praktyce administracyjnej Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2019.
 13. Krystyna Parzych, Problematyka samorządowej administracji drogowej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Ełk 2019.
 14. Agnieszka Pietrusiewicz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Augustowie jako element reformy emerytalnej, Ełk 2019.
 15. Dorota Poniatowska, Akty prawa miejscowego w procesie legislacyjnym Rady Miasta Ełku w latach 2014-2018, Ełk 2019.
 16. Nikolina Sienkiewicz, Przestrzeganie praw autorskich i ochrona wizerunku osób w działalności promocyjno-informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, Ełk 2019.
 17. Anna Sokołowska, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Ełk 2019.
 18. Aleksandra Sulewska, Charakterystyka administracji wymiaru sprawiedliwości na przykładzie Sądu Rejonowego w Grajewie, Ełk 2019.
 19. Elwira Świtaj, Działalność Urzędu Skarbowego w Olecku na tle innych jednostek administracji podatkowej, Ełk 2019.
 20. Michał Topolewski, Administrowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa przez Sąd Rejonowy w Ełku, Ełk 2019.
 21. Michalina Twardowska, Ograniczanie bezrobocia z wykorzystaniem funduszy unijnych w działaniach Powiatowego Urząd Pracy w Ełku, Ełk 2019.
 22. Agnieszka Wysocka, Ustrój i kompetencje administracji komunalnej na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku, Ełk 2019.

 

Administracja – Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy w Olsztynie:

 1. Jerzy Duda, Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, Olsztyn 2014.
 2. Leszek Jacznik, Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2014.
 3. Agnieszka Komorowska, Nabycie obywatelstwa polskiego, Olsztyn 2014.
 4. Iwona Olejnik, Sądownictwo powszechne w Polsce na przykładzie Sądu Okręgowego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 5. Małgorzata Wasilewska, Referendum lokalne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2014.
 6. Katarzyna Krupa, Pozycja ustrojowa organu wykonawczego w gminie, Olsztyn 2014.
 7. Małgorzata Dawid, Zarządzanie jakością w jednostkach budżetowych na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
 8. Hanna Januszkiewicz, Prawa i obowiązki pracownika administracji samorządowej, Olsztyn 2015.
 9. Wojciech Januszkiewicz, Działalność administracji wyborczej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2015.
 10. Katarzyna Lebiedzińska, Kultura organizacyjna i działalność Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Olsztyn 2015.
 11. Krystyna Piotrowicz, Ustrój i działalność samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Dywity, Olsztyn 2015.
 12. Jadwiga Szlaga, Nadzór Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nad samorządem terytorialnym w latach 2010-2014, Olsztyn 2015.
 13. Agnieszka Bartnikowska, Administrowanie publiczną bazą noclegową na przykładzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 14. Arkadiusz Cekała, Organizacja i funkcjonowanie służb specjalnych w Polsce na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Olsztyn 2016.
 15. Aldona Dobrzyńska, Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej przez Gminę Przasnysz w latach 2007-2013, Olsztyn 2016.
 16. Katarzyna Ludwiczak-Kulhawik, Stosowanie prawa zamówień publicznych przez wybrane jednostki administracji publicznej w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 17. Edita Nieviadomska, Pobyt cudzoziemców w Polsce w pragmatyce Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 18. Anna Filipska, Organizacja i zadania organów ścigania ze szczególnym uwzględnieniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 19. Angela Pawlak, Stosowanie prawa o aktach stanu cywilnego w działalności Urzędu Miejskiego w Morągu, Olsztyn 2016.
 20. Angelika Brzezik, Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy Gietrzwałd, Olsztyn 2017.
 21. Daria Kuta, Sprawowanie nadzoru i kontroli administracyjnej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Olsztyn 2017.
 22. Monika Nowak, Administracja socjalna na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2017.
 23. Katarzyna Wantowska, Nadzór i kontrola działalności Urzędu Miasta Olsztyna w latach 2010-2014, Olsztyn 2017.
 24. Klaudia Zakrzewska, Rola i zadania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Olsztyn 2017.
 25. Krystyna Pawłowicz, Gmina Dywity jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność kulturalną, Olsztyn 2017.
 26. Małgorzata Dawid, Zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, Olsztyn 2017.
 27. Aldona Dobrzyńska, Absorpcja funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Przasnysz, Olsztyn 2018.
 28. Agnieszka Bartnikowska, Działalność wychowawczo-edukacyjna administracji publicznej na przykładzie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, Olsztyn 2018.
 29. Izabela Dwórznicka, Kontrola i nadzór nad administracją samorządową na przykładzie Miasta i Gminy Biskupiec w latach 2014-2018, Olsztyn 2019.
 30. Sylwia Szuba, Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w Morągu, Olsztyn 2019.

Ponadto zrecenzowałem około 200 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).

W 2013 roku byłem członkiem komisji konkursowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu spraw międzynarodowych (pierwsza edycja).