Rodzaj kształcenia: aplikacja kontrolerska NIK
Nazwa instytucji: Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
Data ukończenia: 20 stycznia 2012 roku
Egzamin dyplomowy: w formie praktycznej (sporządzanie protokołu kontroli, sporządzanie stanowiska do zastrzeżeń do protokołu kontroli, sporządzanie wystąpienia pokontrolnego) potwierdzony niniejszym zaświadczeniem.
Średnia ocen: 4,90
Ocena końcowa (na dyplomie): bardzo dobry

A oto moje przedmioty:

L.p. Nazwa przedmiotu Imię i nazwisko wykładowcy
1. System prawa w Polsce Mgr Małgorzata Niezgódka-Medek
2. System kontroli w Polsce i wybrane zagadnienia kontroli w innych krajach Mgr Małgorzata Niezgódka-Medek
3. System i wykonywanie zadań przez administrację publiczną Dr Józef Płoskonka
4. Podstawy prawa administracyjnego Mgr Małgorzata Niezgódka-Medek
5. Podstawy finansów publicznych oraz kontroli finansowej Dr Wojciech Jadacki
6. Podstawy finansów publicznych – test Mgr Małgorzata Humel-Maciewiczak
7. Podstawy prawa cywilnego Dr Tomasz Niepytalski
8. Podstawy psychologii – psychologiczne aspekty pracy kontrolera Mgr Aleksandra Rębecka
9. Prawa i obowiązki stron w postępowaniu kontrolnym Dr Wojciech Robaczyński
10. Przygotowanie kontroli Dr Jacek Szczerbiński
11. Postępowanie kontrolne, dokumentowanie ustaleń kontroli, zakładanie i prowadzenie akt kontroli Dr Wojciech Robaczyński
12. Treść i forma protokołu kontroli Mgr Roman Furtak
13. Sporządzanie protokołu kontroli Mgr Roman Furtak
14. Rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli. Postępowanie odwoławcze. Mgr Roman Furtak
15. Zasady opracowywania wystąpień pokontrolnych Mgr Roman Furtak
16. Opracowywanie wystąpień pokontrolnych Mgr Roman Furtak
17. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dr Anna Kościńska-Paszkowska
18. Sporządzanie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych Dr Wojciech Robaczyński
19. Postępowanie kontrolne (cz. I) test sprawdzający wiedzę z zakresu: przygotowania kontroli, obowiązków stron w postępowaniu kontrolnym oraz wszczęcia kontroli. Dr Wojciech Jadacki
20. Sporządzanie przez aplikantów protokołu kontroli (ćwiczenie I) Mgr Łukasz Róg
21. Sporządzanie przez aplikantów wystąpienia pokontrolnego (ćwiczenie II) Mgr Łukasz Róg
22. Sporządzanie przez aplikantów stanowiska do zastrzeżeń (ćwiczenie III) Mgr Łukasz Róg
23. Podstawy rachunkowości jednostek budżetowych Mgr Małgorzata Humel-Maciewiczak
24. Rachunkowość jednostek budżetowych Mgr Małgorzata Humel-Maciewiczak
25. Podstawy rachunkowości (test) Mgr Małgorzata Humel-Maciewiczak
26. Podstawy zamówień publicznych (wykład) Mgr Iwona Bendorf-Bundorf
27. Podstawy zamówień publicznych (Test) Mgr Iwona Bendorf-Bundorf
28. Metodyka przeprowadzania kontroli zamówień publicznych Mgr Iwona Bendorf-Bundorf
29. Sporządzanie przez aplikantów protokołu kontroli (ćwiczenie IV) Dr Wojciech Jadacki
30. Sporządzanie przez aplikantów wystąpienia pokontrolnego (ćwiczenie V) Dr Wojciech Jadacki
31. Sporządzanie przez aplikantów stanowiska do zastrzeżeń (ćwiczenie VI) Dr Wojciech Jadacki
33. Postępowanie kontrolne (cz. II) test sprawdzający wiedzę z zakresu: sporządzania protokołu kontroli, zakładania i prowadzenia akt kontroli, dokumentowania ustaleń kontroli, rozstrzygania zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpień pokontrolnych informacji zbiorczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją wyników kontroli, a także procedura odwoławcza. Dr Wojciech Jadacki
34. Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Tajemnice prawnie chronione Mgr Marek Bieńskowski
35. Ochrona obrotu gospodarczego Mgr Konrad Piotr Lipiński
36. Prawo gospodarcze: przekształcenia własnościowe w gospodarce; prawo spółek; umowy Dr Tomasz Niepytalski
37. Podejście do kontroli, rodzaje kontroli, kryteria kontroli Dr Józef Płoskonka
38. Badanie i ocena systemu kontroli wewnętrznej Dr Józef Płoskonka
39. Metodyka doboru próby do kontroli Dr Wiesław Karliński
40. Metodyka korzystania dla celów kontroli z ewidencji i urządzeń księgowych Dr Wiesław Karliński
41. Metodyka prowadzenia kontroli wykonywania zadań publicznych (wykład) Dr Józef Płoskonka
42. Metodyka prowadzenia kontroli wykonywania zadań publicznych (ćwiczenia) Dr Józef Płoskonka
43. Identyfikacja obszarów zagrożonych korupcją Dr Józef Płoskonka
44. Elementy systemu prawa w Unii Europejskiej Dr hab. Artur Nowak-Far
45. Sporządzanie przez aplikantów protokołu kontroli (ćwiczenie VII) Mgr Mirosław Miłoń
46. Sporządzanie przez aplikantów wystąpienia pokontrolnego (ćwiczenie VIII) Mgr Mirosław Miłoń
47. Sporządzanie przez aplikantów stanowiska do zastrzeżeń (ćwiczenie IX) Mgr Mirosław Miłoń
49. Dokumentowanie ustaleń w procesie kontroli – przesłuchanie świadka Mgr Maria Szymańska
50. Podstawy ekonomii (wykład) Dr Paweł Kossecki
51. Podstawy ekonomii (test) Dr Paweł Kossecki
52. Sporządzanie przez aplikantów protokołu kontroli (ćwiczenie X) Mgr Anna Krzywicka
53. Sporządzanie przez aplikantów wystąpienia pokontrolnego (ćwiczenie XI) Mgr Anna Krzywicka
54. Sporządzanie stanowiska do zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu kontroli (ćwiczenie XII) Mgr Anna Krzywicka
56. Dokumentowanie ustaleń w procesie kontroli – przesłuchanie świadka Mgr Maria Szymańska
57. Sporządzanie przez aplikantów protokołu kontroli (ćwiczenie XII) Mgr Jarosław Borowski
58. Sporządzanie przez aplikantów wystąpienia pokontrolnego (ćwiczenie XIII) Mgr Jarosław Borowski
59. Sporządzanie stanowiska do zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu kontroli (ćwiczenie XIV) Mgr Jarosław Borowski
61. Wybrane zagadnienia niektórych gałęzi prawa- test sprawdzający wiedzę z zakresu prawa objętego aplikacją kontrolerską Mgr Anna Krzywicka
62. Postępowanie kontrolne – test dopuszczający do egzaminu Mgr Tadeusz Winiarz