• Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2017 roku, za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego nadał mojej osobie ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zarząd Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich, za działalność na rzecz rozwoju i integracji środowiska szlacheckiego oraz umacnianie idei szlacheckiej „Szlachectwo zobowiązuje”, decyzją z dnia 13 stycznia 2020 roku przyznał mi KRZYŻ SZLACHECKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza A3B w dniu 23 lutego 2022 roku, w uznaniu zasług w zakresie rozwoju oddolnej pomocniczości wszystkim potrzebującym, zwłaszcza poszkodowanym w konfliktach zbrojnych, chorym, bezdomnym, wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym, ofiarom wypadków i przemocy, porzuconym i osieroconym dzieciom, niesprawiedliwie skazanym, starszym, a także cierpiącym zwierzętom, odznaczyła mnie MEDALEM ZA DOBRE SERCE I WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ.

 

  • Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w dniu 16 kwietnia 2022 roku w uznaniu zasług odznaczył mnie KRZYŻEM ZWYCIĘSTWA.

 

 

  • Uchwałą Zarządu nr 1/04/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, w uznaniu zasług w zakresie rozwoju polskiego ruchu dyplomatycznego poprzez kształcenie kadr młodych dyplomatów w obszarze wojskowym, cywilnym i obywatelskim, odznaczono mnie MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEJ DYPLOMACJI.

 

 

  • Postanowieniem Unii Polsko-Ukraińskiej z dnia 1 czerwca 2022 roku, w związku z poszanowaniem praw człowieka, działalnością i zaangażowaniem na rzecz ofiar wojny w Ukrainie oraz niesioną bezinteresowną pomoc ludności cywilnej, w tym bezbronnym kobietom i dzieciom, które doświadczyły nieszczęścia działań wojennych w swojej Ojczyźnie, odznaczono mnie MEDALEM ZA POMOC OFIAROM WOJNY I UCHODŹCOM Z UKRAINY.

 

 

 

 

  • W dowód uznania w upowszechnieniu wiedzy o Zbrodni Pomorskiej oraz martyrologii Narodu Polskiego i innych narodów na Kaszubach i Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 w dniu 14 lutego 2023 roku odznaczony zostałem MEDALEM KRZYŻ PIAŚNICY.