• Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2017 roku, za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego nadał mojej osobie ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zarząd Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich, za działalność na rzecz rozwoju i integracji środowiska szlacheckiego oraz umacnianie idei szlacheckiej „Szlachectwo zobowiązuje”, decyzją z dnia 13 stycznia 2020 roku przyznał mi KRZYŻ SZLACHECKI.

 

 

 

 

 

 

 

  • Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 listopada 2020 roku odznaczył mnie MEDALEM BUDOWNICZYCH POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

 

  • Kapituła w Rzymie pod przewodnictwem J.E. Ambasador Anny Marii Anders w dniu 11 listopada 2020 roku odznaczyła mnie ZŁOTYM MEDALEM PAMIĄTKOWYM 50. ROCZNICY ŚMIERCI GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA.